Om Henrik

Teknologi, individ og samfunn

Digitalisering, teknologi, strategi, makt, spillteori, offentlig sektor, markeder og økonomi. Min bakgrunn er variert og tverrfaglig, og jeg trives meget godt der jeg kan kombinere mine analytiske og strategiske evner med teoretisk og praktisk kunnskap. Jeg har lang erfaring fra forskning og undervisning i statsvitenskap, kommunikasjon, strategi, spillteori, statistikk og økonomi.

Digitalisering, teknologi og innovasjon


Veien blir til mens man går, heter det. Med bakgrunn som grafisk designer, og blant annet programmering og webdesign, gikk jeg over til akademia og statsvitenskap. Jeg har alltid vært svært opptatt av ny teknologi, og i de senere årene har jeg knyttet denne interessen til mitt akademiske arbeid. Dette er temaer som er helt sentrale for samfunnsutviklingen, og jeg er opptatt av at vi forstår både mulighetene og utfordringene som følger med ny teknologi. Ny teknologi, og innovasjon i form av nye anvendelser av eksisterende teknologi, krever en god forståelse av konsekvensene av dette, dersom man skal utvikle og få gjennomslag for en næringspolitikk som bidrar til å fremme både bedriftenes og samfunnets interesser. Dette er temaer jeg har publisert mange artikler om, og jeg har også bidratt med mye formidling på dette feltet.

Næringspolitikk og offentlig/privat samarbeid


Som regjeringens digitaliseringsstrategi og strategi for kunstig intelligens tydelig viser, er ønsket om å legge til rette for innovasjon og mer offentlig/privat samarbeid utbredt. I arbeidet for å oppnå dette kreves imidlertid svært aktivt arbeid opp mot det politiske systemet, basert på en inngående kjennskap til forvaltningen og de begrensninger (og muligheter) som ligger i Norges svært sektoriserte offentlige sektor. Behovet for samordning og reform er stort, og jeg er opptatt av hvordan vi kan løse gjenstridige problemer ved å legge til rette for mer aktiv involvering av næringsliv og sivilsamfunn i utformingen av fremtidens politikk. Dette er relevant i forbindelse med digitalisering og personvern, miljøspørsmål, samt hvordan vi skal løse fremtidens velferdsutfordringer. God kjennskap til det politiske systemet og offentlig sektor – både teoretisk og mer praktisk – og lang erfaring med strategisk tenkning gjør meg i stand til å arbeide langsiktig og målrettet med denne type spørsmål.

Klima og bærekraftEt klima i endring, og et stort antall andre miljøproblemer, legger sterke føringer for bedrifters rammebetingelser og næringspolitikk. I dag ser man imidlertid ikke tilstrekkelig handling, og det er både i bedriftenes og samfunnets interesse at man kommer raskere, og mer effektivt, i gang med et grønt skifte. Et slikt skifte krever et omfattende samspill mellom det offentlige og det private, samt forsknings- og innovasjonsaktivitet som raskt fører til de nødvendige endringene. Her, som i forbindelse med digitalisering, vil jeg argumentere for at næringslivet har en interesse i å ta et selvstendig ansvar for en bærekraftig og etisk forsvarlig utvikling. Dette bidrar først og fremst til en ansvarlig utvikling vi selv kan stå inne for, men også til omdømmebygging, samtidig som det forebygger politisk inngripen og detaljstyring, som er følgene dersom næringslivet fremstår som utelukkende fokusert på kortsiktig gevinst. Jeg har arbeidet mye med politikk og miljø, og miljøetikk, og har også utviklet et emne/kurs ved navn Politikk og miljø der jeg presenterer forskjellige politiske tilnærminger til de miljøspørsmålene vi står overfor.

Utdanning, kompetanse, forskning


Fremtidens arbeidsmarkedet er åpent, i den forstand at vi nå er mindre sikre på hvilke konkrete yrker og praktiske ferdigheter som vil være nødvendige i fremtiden enn vi har vært tidligere. Fremtidens utdanninger må fokusere på grunnleggende kritisk tenkning og problemløsning, og evnen til å lære. Jeg har arbeidet mye med studieplanutvikling, og jeg har stor tro på, og en brennende interesse for, spørsmål knyttet til utdanning, opplæring og kompetansebehov knyttet både til digitalisering og miljøutfordringene vi står overfor.